Zapraszamy na wyjątkową galę muzyczną, niezapomniany koncert z okazji Dnia Matki - "Trzech Tenorów i Ona" - 26 maja o godzinie 17:00

Logo GOK

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

w Gminnym Ośrodku Kultury w Zawoni

 

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy o naszej Polityce Prywatności.

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, numeru adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, adresu korespondencyjnego, numeru PESEL, numeru dowodu osobistego, jak też informacji dotyczących świadczenia dla Pana/Pani, jest Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni z siedzibą w Zawoni, przy ul. Szkolnej 1, posiadająca NIP 9151328967, REGON 001071835.

2.

Pana/Pani wymienione dane osobowe będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni w celu:

• realizacji świadczeń i umów zawartych z Panią/Panem przez Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni ,

• dokonywania operacji księgowych i rozliczeń podatkowych,

• marketingu bezpośredniego własnych towarów i usług(w tym publikacji zdjęć na stronie internetowej i mediach społecznościowych Gminnego Ośrodka Kultury w Zawoni oraz w materiałach reklamowych).

3.

Podanie przez Pana/Panią przedmiotowych danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu zawarcia umów i realizacji świadczeń przez Gminny Ośrodek Kultury w Zawoni.

4.

Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez Administratora na rzecz odbiorców, tj. podmiotów współpracujących z Administratorem, na podstawie zawartych przez niego umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne lub informatyczne.

5.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu: - w celach wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Administratora, co oznacza w szczególności obsługę, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze świadczeniami - w celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków rachunkowych i podatkowych, w celach statystycznych.

6.

Przekazane przez Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać, w tym przechowywać, w celach marketingowych, przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

7.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do przekazanych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania, a także prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i ich przeniesienia. Dodatkowo w każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu w następujących sytuacjach: - wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim są one przetwarzane przez Administratora dla celów marketingu bezpośredniego - wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora lub dla celów statystycznych, jeżeli sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.

Administrator dokładał będzie starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującym prawem.

 

Dyrektor GOK w Zawoni

 

Icons from IcoFont